воскресенье, 12 декабря 2021 г.

Преподаватель Высшей школы социально-гуманитанырных наук провел открытые лекции по «Алихантану»

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебінің оқытушысы «Әлихантану» тақырыбында ашық дәріс өткізді


Балқаш қаласының Әлихан Бөкейхан атындағы №15 мектеп-лицейiнде 9 желтоқсан күні (2021 ж.) «Әлихантану» курсы аясында 10-11 сыныптарға «XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы революциялық ағымдар» тақырыбында Zoom платформасы арқылы онлайн дәріс өтті.

Спикер: «Астана» халықаралық университетінің доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Қанат Сәдуақасұлы Өскембаев.

Дәріс барысында, XIX-XX ғасырлардың тоғысындағы Ресей империясы мен Қазақстанның ішіндегі саяси ағымдар мен парламентаризмнің қалыптасуы қарастырылды. Сонымен қатар, 1905-1907 жылдардағы Бірінші орыс революциясы, 1917 жылдардағы Ақпан және Қазан революцияларына себепші болған факторларға тоқталды.
Преподаватель Высшей школы социально-гуманитанырных наук провел открытые лекции по «Алихантану»


9 декабря (2021 г.) в школе-лицее №15 имени Алихана Бокейхана города Балхаш в рамках курса «Алихантану» прошла онлайн-лекция «Революционные течения в Казахстане в начале ХХ века» для 10-11 классов через Zoom Платформа.

Спикер: Ускембаев Канат Садуакасович, доцент Международного университета Астаны, кандидат исторических наук.

В ходе лекции было рассмотрено формирование политических течений и парламентаризма в Российской Империи и Казахстане на рубеже XIX-XX веков. Он также рассказал о факторах, которые привели к Первой русской революции 1905–1907 годов, а также к Февральской и Октябрьской революциям 1917 года.
Open lectures of the Higher School of Social and Humanitarian Sciences held on "Alikhantan"


On December 9 (2021), at the school-lyceum No. 15 named after Alikhan Bokeikhan in the city of Balkhash, as part of the “Alikhantanu” course, an online lecture “Revolutionary trends in Kazakhstan at the beginning of the 20th century” was held for grades 10-11 through the Zoom Platform.

Speaker: Uskembayev Kanat Saduakasovich, Associate Professor of Astana International University, Candidate of Historical Sciences.

During the lecture, the formation of political trends and parliamentarism in the Russian Empire and Kazakhstan at the turn of the XIX-XX centuries was considered. He also spoke about the factors that led to the First Russian Revolution of 1905-1907, as well as the February and October revolutions of 1917.

posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in

Последние новости

Наш магистрант - «Отличник культуры»
25.01.22
КИТАЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ
23.01.22
Декан ВШСГН, PhD Ибраева Айгерим Ергалиевна стала победителем в Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель вуза - 2021».⠀
23.01.22
Новые правила выплаты компенсации проезда студентам - грантникам⠀
21.01.22
Заседание Диссертационного совета
20.01.22
СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: КОНТЕКСТ И ПРОГНОЗЫ
20.01.22
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite