понедельник, 11 апреля 2022 г.

ИСКУССТВО И МЫ. МЫ И НАУКА

ӨНЕР ЖӘНЕ БІЗ. БІЗ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ


Ғылым күні елімізде жыл сайын 12 сәуірде атап өтіледі. Бұл күні барлық жоғары оқу орындарында бүкіл қоғамның динамикасын қамтамасыз ететін ғылыми зерттеулердің маңызды өркениеттік рөлін атап өту мақсатында түрлі іс-шаралар өткізіледі. Осы орайда Жоғары өнер және дизайн мектебінің студенттеріне арналған бірнеше қызықты іс-шаралар жоспарланған болатын.

2022 ж. 11 сәуірде Жоғары өнер және дизайн мектебінің студенттері мен оқытушылары екі арт–тренингке қатысты.

Алғашқы арт-тренинг елордалық TSE art destinationгалереясымен бірлесіп өткізілді. Мұнда біздің студенттер Нұр-Сұлтан қаласындағы Италия елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылған итальяндық суретші және дизайнер Алессандро Шарафаның қызықты жобасымен танысты.

Көрме кеңістігінде бізді галереяның арт-директоры, дизайнер, өнертану магистрі Бауыржан Сағиевпен кездесу күтіп тұрды. Ол Аrt and Science және Алессандро Шарафтың өнері мен дизайнындағы жаңа бағыт туралы айтты, оның ерекше инсталляциясы біздің зерттеуіміз бен таңдануымыздың тақырыбына айналды.

Итальяндық суретші-зерттеушінің жұмысы эксперименттік сандық технологиялар арқылы талдайтын және эстетикалық тұрғыдан елестететін табиғи құбылыстарды зерттеуге бағытталған. "Симфония" жобасы – шығармашылық көрерменмен байланысқан Солтүстік жарқыраудың түсі, дыбысы мен энергиясының синтезі. Бұл көрермендердің осы таңғажайып объектінің өмірін нәрлендіретін арнайы жасалған қондырғының тербелістерімен диалогы, әр кезде ол әр түрлі визуализацияланған және көрермендермен "сөйлесетін" ерекше тембрлік дыбыстармен айшықталады. Ең бастысы - инстолляция суретшінің ғылыми ізденісімен байланысты қазіргі өнердің мүмкіндіктерін айқын көрсетеді.

Екінші арт-тренинг университет қолданбалы өнер мұражайының қабырғасында Жоғары мектеп оқытушыларымен ұйымдастырылды және өткізілді. Арт-тренингтің модераторлары профессор, Еуразиялық Дизайнерлер одағының төрағасы Асылханов Е.С. және өнертанушы, философия ғылымдарының кандидаты Поваляшко Г. Н. болды.

Музей коллекциясын құрайтын артефактілер орасан зор тарихи-мәдени құндылыққа ие және қазақ халқы мен оған іргелес елдер өнері эволюциясының әртүрлі кезеңдері туралы түсінік береді. Ермек Сабырұлы студенттерге этно-дизайн кәсіби қызметтің заманауи және перспективалы бағыты туралы айтып берді, Галина Николаевна көркемдік-жобалық қызмет пен мансаптық өсудегі зерттеу тәсілінің маңыздылығын атап өтті.

Алдағы күндері біздің студенттер университет қабырғасында Ғылым күніне орай ұйымдастырылатын  тағы бірнеше іс-шараға қатысады.


ИСКУССТВО И МЫ. МЫ И НАУКА


День науки ежегодно отмечается в нашей стране 12 апреля. В этот день во всех вузах проходят различные мероприятия с целью подчеркнуть важную цивилизационную роль научных исследований, обеспечивающих динамику всего общества. В Высшей школе искусства и дизайна запланированы несколько интересных мероприятий, адресованных нашим студентам творческих специальностей.

11 апреля 2022 г. студенты и преподаватели Высшей школы дизайна и искусства приняли участие в двух арт–тренингах.

Первый арт–тренинг проведен в коллаборации с столичной галереей Tse art destination. Здесь наши студенты познакомились с интереснейшим проектом итальянского художника и дизайнера Алессандро Шараффы, организованном при поддержке посольства Италии в Нур–Султане.

В выставочном пространстве нас ждала встреча с арт–директором галереи, дизайнером, магистром искусствоведения Бауржаном Сагиевым. Он рассказал о новом направлении в искусстве и дизайне Аrt and Science и Алессандро Шараффа, инсталляция которого стала объектом нашего изучения и восхищения.

Творчество итальянского художника–исследователя сосредоточено на изучении природных явлений, которые он анализирует и эстетически визуализирует с помощью экспериментальных цифровых технологий. Проект «Симфония» – это синтез цвета, звуков и энергии северного сияния, соединенных с творческой зрителей. Именно диалог зрителей с вибрациями специально сконструированной инсталляции питает жизнь этого удивительного объекта, всякий раз по–разному визуализирует и особыми тембровыми звуками «разговаривает» с зрителями. Главное – инсталляция наглядно демонстрирует возможности актуального искусства, соединенного с научным поиском художника.

Второй арт–тренинг организован и проведен преподавателями Высшей школы в стенах университетского музея прикладного искусства. Модераторами арт–тренинга стали профессор, председатель Евразийского союза дизайнеров Асылханов Е. С. и искусствовед, кандидат философских наук Поваляшко Г. Н.

Артефакты, составляющие музейную коллекцию, имеют огромную историко-культурную ценность и дают представление о различных периодах эволюции искусства казахского народа и сопредельных стран. Ермек Сабырович рассказал студентам о этно-дизайне как современном и перспективном направлении профессиональной деятельности, Галина Николаевна подчеркнула важность исследовательского подхода в художественно-проектной деятельности и карьерном росте.

В ближайшие дни наши студенты примут участие еще в нескольких событиях в рамках Дня науки в AIU.


ART AND US. WE AND SCIENCE


Science Day is celebrated annually in our country on April 12th . On this day, various events are held in all universities in order to emphasize the important civilizational role of scientific research that ensures the dynamics of the whole society. Several interesting events are planned at the Higher School of Art and Design, addressed to our students of creative specialties.

On April 11, 2022, students and teachers of the Higher School of Design and Art took part in two art trainings.

The first art training was held in collaboration with the capital's “Tse art destination” gallery. Here our students got acquainted with the most interesting project of the Italian artist and designer Alessandro Sharaffa, organized with the support of the Italian Embassy in Nur–Sultan.

At the exhibition we met the art director of the gallery, designer, Master of Art History Baurzhan Sagiyev. He spoke about a new direction in art and design “Art and Science” and Alessandro Sharafa, whose installation has become the object of our study and admiration.

The creativity of the Italian artist–researcher is focused on the study of phenomena of nature, which he analyzes and aesthetically visualizes with the help of experimental digital technologies. The “Symphony”project is a synthesis of colors, sounds and the energy of the Northern Lights, connected with the creative audience. It is the vibrations produced by the voices of the audience that makes this a specially designed installation object ”alive”, visualizes it differently every time and "talks" with the audience with special timbre sounds. The main thing is that the installation clearly demonstrates the possibilities of contemporary art, combined with the scientific search for the artist.

The second art-training was organized and conducted by teachers of the Higher School within the walls of the University Museum of Applied Arts. The moderators of the art training were Professor, Chairman of the Eurasian Union of Designers Asylkhanov E. S. and art critic, Candidate of Philosophical Sciences Povalyashko G. N.

The artifacts that make up the museum collection have a huge historical and cultural value and give an idea of the various periods of the evolution of the art of the Kazakh people and neighboring countries. Ermek Sabyrovich told the students about ethnodesign as a modern and promising direction of professional activity, Galina Nikolaevna emphasized the importance of a research approach in artistic and project activities and career growth.

In the coming days, our students will take part in more events within the framework of the AIU Science Day.

posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in

Последние новости

Конкурс электронных плакатов-презентаций, посвященных научным трудам Ахмета Байтурсынова
11.05.22
В педагогическом институте прошла выставка мультимедийной продукции «Произведения Ахмета Байтурсынова в цифровую эпоху»
03.05.22
Итоги секции «Новые тенденции в архитектуре, дизайне, искусстве» в работе Международной научно-практической конференции
26.04.22
25 апреля с. г. в ВШИиД состоялась творческая встреча студентов с председателем правления молодежного отделения Союза художников г. Нур-Султан Журкабаевой Гульданой.
26.04.22
22 апреля 2022 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в эпоху цифровизации»
24.04.22
Встреча с членом Союза художников и Союза дизайнеров Республики Казахстан, обладателем знака «Алтын белгі» Б. Бурдесбековым
24.04.22
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite