вторник, 22 февраля 2022 г.

Студенты 3-х курсов на педагогической практике

Студенты 3-х курсов на педагогической практике


С 24 января студенты 3-го курса педагогического института проходят педагогическую практику.

Базами педагогической практики являются образовательные учреждения, имеющие необходимые материально-технические условия и высококвалифицированных специалистов, в частности: «Лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных девочек и юношей города Нур-Султан», "Специализированная школа № 9 «Зерде ", школа BINOM, школа – гимназия №5, № 17 имени Акана Курманова, школы –лицеи «№85 имени шейха Тамима бен Хамада аль-Тани», №54 имени Акселеу Сейдимбека», №27 и др.

Основными задачами педагогической практики является углубленное ознакомление студентов с характером профессиональной деятельности и функциональными обязанностями учителя предметника и классного руководителя, формирование навыков проведения уроков различного типа с применением разнообразных методов и средств обучения.

По отзывам педагогов и руководителей школ наши студенты владеют современными технологиями обучения, умеют применять свои теоретические знания на практике, работать с интерактивной доской, цифровыми электронными ресурсами, а также эффективно используют методы и разнообразные формы индивидуальной и коллективной деятельности детей.


Студенттер педагогикалық практикада


Осы жылдың 24-қаңтардан бастап Педагогикалық институттың 3-курс студенттері практикадан өтуде.

Педагогикалық практика базалары қажетті материалдық-техникалық құралдармен жабдықталған, жоғары білікті мамандары бар білім беру мекемелері болып табылады. Осыған орай Астана халықаралық университеті елорданың белгілі мектептерімен меморандумдарға қол қойып, байланыс орнатқан болатын. Мысалға, Нұр-Сұлтан қаласының дарынды қыздар мен жасөспірімдерге арналған "Білім-Инновация лицей-интернаты", № 9 «Зерде» мамандандырылған мектебі, BINOM мектебі, №5 мектеп – гимназия, №17 Ақан Құрманов атындағы, №85 шейх Тамим бен Хамад Әл –Тани атындағы мектеп-лицей, №54 Ақселеу Сейдімбек атындағы, №27 және т. б. көптеген мектептерді атасақ болады.

Педагогикалық практиканың негізгі міндеттері студенттерді кәсіби іс-әрекеттің сипатымен және пән мұғалімі мен сынып жетекшісінің функционалдық міндеттерімен терең таныстыру, оқытудың әртүрлі әдістері мен құралдарын қолдана отырып, әртүрлі түрдегі сабақтарды өткізу дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Мұғалімдер мен мектеп басшыларының пікірлері бойынша біздің студенттер қазіргі заманғы оқыту технологияларын меңгерген, теориялық білімдерін практикада қолдана алады, интерактивті тақтамен, сандық электрондық ресурстармен жұмыс істеп оқушылардың көңілінен шығуда.  Сонымен қатар балалардың жеке және ұжымдық іс-әрекетінің әдістері мен әртүрлі формаларын тиімді қолдануын да ерекше атап өтсек болады.


3rd year students in pedagogical practice


Starting January 24th, 3rd year students of the Pedagogical Institute have been pedagogical practice.

The educational institutions that have necessary material and technical conditions and highly qualified specialists serve as the bases of pedagogical practice, in particular: Lyceum "Bilim-Innovation" school for gifted girls and boys of the city of Nur-Sultan, "Specialized school № 9 "Zerde ", school BINOM, school - gymnasium № 5 and № 17 named after Akan Kurmanov, schools-lyceums “№ 85 named after Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani”, № 54 named after Akseleu Seydimbek, № 27, etc.

The main tasks of pedagogical practice are an in-depth introduction to students with the professional activities and the functional responsibilities of a subject teacher and class teacher, the formation of skills for conducting various types of lessons using a variety of methods and teaching tools.

According to teachers and school leaders, our students are able to apply their theoretical knowledge in practice, know how to work with an interactive whiteboard, digital electronic resources, and also effectively use the methods and various forms of individual and collective activities of children.

posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in
posviashenie-v-studenty-2019-v-astana-in

Последние новости

Конкурс электронных плакатов-презентаций, посвященных научным трудам Ахмета Байтурсынова
11.05.22
В педагогическом институте прошла выставка мультимедийной продукции «Произведения Ахмета Байтурсынова в цифровую эпоху»
03.05.22
Итоги секции «Новые тенденции в архитектуре, дизайне, искусстве» в работе Международной научно-практической конференции
26.04.22
25 апреля с. г. в ВШИиД состоялась творческая встреча студентов с председателем правления молодежного отделения Союза художников г. Нур-Султан Журкабаевой Гульданой.
26.04.22
22 апреля 2022 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в эпоху цифровизации»
24.04.22
Встреча с членом Союза художников и Союза дизайнеров Республики Казахстан, обладателем знака «Алтын белгі» Б. Бурдесбековым
24.04.22
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite