ГОСТЕВАЯ ЛЕКЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ

ГОСТЕВАЯ ЛЕКЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ


Хотите узнать, как повысить финансовую грамотность, как правильно ставить финансовые цели, как планировать личный бюджет и улучшить финансовое состояние? Предлагаем вам тему: «Финансовая грамотность».


Жулдызбаев Нугман Есболганович – магистр экономических наук, руководитель проектного офиса по основам предпринимательства НПП «Атамекен», соавтор методического пособия и учебника «Основы предпринимательства и бизнеса» для 10-11 классов, «Основы предпринимательской деятельности» для ТИПО. Автор образовательной программы курсов повышения квалификации педагогов по основам предпринимательства. Лектор Академии государственного управления при Президенте РК. Международный сертифицированный бизнес-тренер, коуч.


22 февраля 2022 года в 15:40 ч. (ауд. 311) состоится гостевая лекция Жулдызбаева Нугмана Есболгановича на тему «Финансовая грамотность». Приглашаем принять участие.


Высшая школа экономики


ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНДЕГІ ҚОНАҚ ДӘРІС


Қаржылық сауаттылықты арттыру, қаржылық мақсаттарды дұрыс қою, жеке бюджетті жоспарлау және қаржылық жағдайыңызды жақсартуды үйренгіңіз келеді ме? Сіздерге «Қаржылық сауаттылық» тақырыбыда кәсіби маманның дәрісін ұсынамыз.


Жұлдызбаев Нұғман Есболғанұлы– экономика ғылымдарының магистрі, «Атамекен» ҰКП Кәсіпкерлік негіздері жобалық кеңсесінің жетекшісі, TIPE үшін «Кәсіпкерлік негіздері» 10-11 сыныптарға арналған «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» әдістемелік құралы мен оқу құралының бірлескен авторы. Кәсіпкерлік негіздері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасының авторы. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының оқытушысы. Халықаралық сертификатталған бизнес-тренер, жаттықтырушы.


2022 жылдың 22 ақпаны сағат 15:40, 311 кабинетте Жұлдызбаев Нұғман Есболғанұлының «Қаржылық сауаттылық» қонақ дәрісі болады. Қатысуға шақырамыз. Келем деуішілерге есік ашық!


Экономика жоғары мектебі


GUEST LECTURE AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS


Want to learn how to improve financial literacy, how to properly set financial goals, how to plan a personal budget and improve your financial situation? We offer you the topic: "Financial Literacy".


Zhuldyzbaev Nugman Esbolganovich - Master of Economics, Head of the Project Office for the Basics of Entrepreneurship at NCE "Atameken", co-author of the methodological manual and textbook "Fundamentals of Entrepreneurship and Business" for grades 10-11, "Fundamentals of Entrepreneurship" for TVET. Author of the educational program of advanced training courses for teachers on the basics of entrepreneurship. Lecturer at the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan. Certified international business coach.


February 22, 2022 at 15:40 (room 311) there will be a guest lecture Zhuldyzbaev Nugman Esbolganovich on the topic "Financial literacy". We invite you to participate.


Higher School of Economics

aiu-logo_bez_n.png

четверг, 17 февраля 2022 г.

.

0807202101.png
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite