ГОСТЕВАЯ ЛЕКЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ

ГОСТЕВАЯ ЛЕКЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ


   Хочешь узнать какие компетенции должен в себе развивать студент для успешного трудоустройства? Что такое корпоративная культура и мотивация персонала? Об этом мы поговорим 24 ноября 2021 года на вебинаре Кисиковой Айгерим, Директора розничного бизнеса филиала «Столичный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

   24 ноября 2021 года в 11:00 Высшая школа экономики организует мастер-класс Кисиковой Айгерим Жанболатовны, директора по розничному бизнесу филиала «Столичный» ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)  на тему «Управление персоналом: корпоративная культура организации, мотивация, профиль должности, успешное собеседование».

   Кисикова Айгерим Жанболатовна – свою трудовую деятельность начала в 2008 году с позиции менеджера по продажам в АО «Qazkom» (ранее АО «БТА Банк»). За 8 лет работы в финансовом секторе, благодаря непрерывному обучению, развитию своих профессиональных навыков, применению лучших управленческих практик, достигла позиции Директора по розничному бизнесу в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

   Айгерим Жанболатовна уверена, что несмотря на технологический прогресс в финансовом секторе, оптимизацию многих процессов и перехода основных задач на онлайн платформы, человеческий ресурс остается по прежнему приоритетным, а навыки формирования команды относятся к основным компетенциям руководителя, нацеленного на высокую результативность своего бизнеса.

На данный момент является успешным руководителем розничного направления Банка ВТБ в г. Нур-Султан. Награждена грамотами и медалью за отличные показатели в банковском секторе.


Тема: Zoom meeting invitation

Время: 18 нояб. 2021 11:30 AM Алматы

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/2216607993?pwd=bFJLUnhvWmVIOURxWFhDNlBaVGdkUT09

Идентификатор конференции: 221 660 7993

Код доступа: 7UvdY9


Балтабаев Б.Ж.,

старший преподаватель ВШЭ
ЭКОНОМИКА ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІНДЕГІ ҚОНАҚ ДӘРІС


   Табысты жұмысқа орналасу үшін студенттің бойында қандай құзыреттіліктерді дамыту керектігін білгіңіз келе ме? Корпоративтік мәдениет және қызметкерлерді ынталандыру дегеніміз не? Бұл туралы 2021 жылдың 24 қарашасында Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Столичный филиалының бөлшек сауда бойынша директоры Кисикова Әйгерімнің вебинарында айтатын боламыз.

   2021 жылдың 24 қарашасында сағат 11:00-де Жоғары экономика мектебінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ «Столичный» филиалының бөлшек бизнес бойынша директоры Қисықова Әйгерім Жанболатқызының «Персоналды басқару: ұйымның корпоративтік мәдениеті, мотивация, жұмыс профилі, сәтті сұхбат» тақырыбында вебинар өткізеді.

   Әйгерім Жанболатқызы Қисықова – еңбек жолын 2008 жылы сауда менеджері «Qazkom» АҚ (бұрынғы «БТА Банк» АҚ) банкте болып бастады. Қаржы секторындағы 8 жыл жұмысында үздіксіз оқытудың, кәсіби дағдыларын дамытудың, басқарудың озық тәжірибелерін қолданудың арқасында Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Бөлшек бизнес бойынша директор лауазымына дейін жетті.

   Әйгерім Жанболатқызы қаржы секторындағы технологиялық прогреске, көптеген процестерді оңтайландыруға және негізгі міндеттерді онлайн платформаларға көшіруге қарамастан, адам ресурсы басымдық болып қала беретініне және команда құру дағдыларының негізгі құзыреттердің бірі болып табылатынына сенімді, көшбасшы өз бизнесінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған.

   Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан қаласындағы Банк ВТБ бөлшек сауда бөлімінің табысты меңгерушісі. Банк саласындағы үздік көрсеткіштері үшін сертификаттармен және медальдармен марапатталған.


Тақырып: Жиналысқа шақыруды үлкейту

Уақыты: 18 қараша 2021 11:30 Алматы

Zoom кездесуіне қосылыңыз

https://zoom.us/j/2216607993?pwd=bFJLUnhvWmVIOURxWFhDNlBaVGdkUT09

Конференция ID: 221 660 7993

Қол жеткізу коды: 7UvdY9


Балтабаев Б.Ж.,

Экономика жоғары мектебінің аға оқытушысы
GUEST LECTURE AT THE HIGHER SCHOOL OF ECONOMY

   

   Do you want to know what competencies a student should develop in himself for successful employment? What is corporate culture and staff motivation? We will talk about this on November 24, 2021 at the webinar of Aigerim Kisikova, Director of the Retail Business of the “Stolichny” branch of Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan).

   On November 24, 2021, at 11:00, the Higher School of Economics will organize a master- class by Aigerim Zhanbolatovna Kisikova, Retail Business Director of the “Stolichny” branch of VTB Bank JSC (Kazakhstan). The topic of the webinar is “Human Resources Management: Corporate Culture of the Organization, Motivation, Job Profile, Successful Interview”.

   Aigerim Zhanbolatovna Kisikova - she began her career in 2008 as a sales manager in “Qazkom” JSC (formerly BTA Bank JSC). For 8 years of work in the financial sector, thanks to continuous training, the development of her professional skills, the application of the best management practices, she has reached the position of the Retail Business Director at Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan).

   Aigerim Zhanbolatovna is confident that despite the technological progress in the financial sector, the optimization of many processes and the transition of the main tasks to online platforms, the human resource remains a priority, and team-building skills are among the main competencies of a leader aimed at high performance in his business.

   At the moment, he is a successful head of the retail department of VTB Bank in Nur-Sultan. Awarded with certificates and a medal for excellent performance in the banking sector.


Topic: Zoom meeting invitation

Time: 18 nov. 2021 11:30 AM Almaty

Join a Zoom meeting

https://zoom.us/j/2216607993?pwd=bFJLUnhvWmVIOURxWFhDNlBaVGdkUT09

Conference ID: 221 660 7993

Access code: 7UvdY9


Baltabaev B. Zh.,

Senior Lecturer at the Higher School of Economics

aiu-logo_bez_n.png

понедельник, 22 ноября 2021 г.

.

0807202101.png
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite