ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «INFORMATICS. MATHEMATICS. AUTOMATION – 2022»

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР:

  • АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРИЯ ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

  • СУМЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ


Бірлескен ұйымдастырушылар:

Л.Н.Гумилев атындағы  Еуразия ұлттық университеті (Нұр-Сұлтан, Қазақстан);

Г.Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті  (Алматы, Қазақстан);

Тұран университеті (Алматы, Қазақстан).ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ «INFORMATICS. MATHEMATICS. AUTOMATION – 2022» IMA – 2022 БАҒДАРЛАМАСЫ

https://7f94cfbc-fc3f-4946-bfcb-c75875b18fb7.filesusr.com/ugd/40994c_85b5207834094a1ea4156e41a44435db.pdf


Өтілетін күні: 18-22 сәуір 2022 ж

Өтетін орны: Нұр-Сұлтан қаласы, Астана халықаралық университеті

ZOOM сілтемесі: https://usnd.to/UwiM

ZOOM ID: 245 289 8491

Қол жеткізу коды: 111

Спикерлерге берілген уақыт шегі: 10 минутОРГАНИЗАТОРЫ:

  • МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА                 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖЕНЕРИИ

  • СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


СООРГАНИЗАТОРЫ: 

  • Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан); 

  • Алматинский университет энергетики и связи им. Г.Даукеева (Алматы, Казахстан); 

  • Университет Туран (Алматы, Казахстан).


ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «INFORMATICS. MATHEMATICS. AUTOMATION – 2022» IMA – 2022

https://7f94cfbc-fc3f-4946-bfcb-c75875b18fb7.filesusr.com/ugd/40994c_85b5207834094a1ea4156e41a44435db.pdf


Дата проведения: 18-22 апреля 2022 г.

Место проведения: г. Нур-Султан, Международный университет Астана

Ссылка ZOOM: https://usnd.to/UwiM

Идентификатор ZOOM: 245 289 8491

Код доступа: 111

Регламент для докладчиков: 10 минутORGANISERS:

ASTANA INTERNATIONAL UNIVERSITY

HIGHER SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ENGINEERING

SUMY STATE UNIVERSITY

FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES


Co-organizers:

 L.N.Gumilyov named Eurasian National University (Nur-Sultan, Kazakhstan);

Almaty University of Energy and Communications named after G. Daukeev (Almaty, Kazakhstan);

Turan University (Almaty, Kazakhstan).


PROGRAM

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE “INFORMATICS. MATHEMATICS. AUTOMATION - 2022 » IMA - 2022


https://7f94cfbc-fc3f-4946-bfcb-c75875b18fb7.filesusr.com/ugd/40994c_85b5207834094a1ea4156e41a44435db.pdf


Date: April 18-22, 2022

Venue: Nur-Sultan, Astana International University

Link to ZOOM: https://usnd.to/UwiM

SCALE ID: 245 289 8491

Access code: 111

Speaker time limit: 10 minutes

aiu-logo_bez_n.png

четверг, 14 апреля 2022 г.

.

0807202101.png
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite