Хырхынбай Жамал

islamgozhaev-talgat-urumkaliuly-big.jpg

Высшая школа образования

Ученая степень:

Кандидат педагогических наук

Ученое звание:

Ассоциированный профессор

Должность:

Доцент

Контакты

87471529569

Образование

Жоғары. С.Торайғыров атындағы ПМУ. "Математика және есептеу техникасы".

Стаж и опыт работы

Жалпы 25 жыл, соның ішінде ғылыми педагогикалық өтілі 22 жыл

Международный опыт

Конкурентные преимущества

Дифференциалдық теңдеулерді оқыту әдістемесін жетілдіру. «Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерді интегралдаудың оңтайлы әдісі». Авторлық құқығында куәлік.

Повышение квалификации

1. The system of physics&mathematics education in the german universities. 2016 ж. 2. Использование инновационных образовательных технологий при дистанционном обучении. 2020ж 3. Халықаралық тәжірбие негізінде мектеп оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендерді бағалау бойынша сараптау. 2021ж

Методическая деятельность

Жоғары оқу орындарында болашақ математика мамандарының кәсіби біліктілігін арттырып жетілдіру, математикалық білімнің қолданбалы бағыттарын күшейтуге, пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін біліктерді дамыту мәселелеріне арналған.

Учебные курсы

Математикалық анализ. Дифференциалдық теңдеулер. Алгебра. Аналитикалық геометрия. Математиканы оқыту әдістемесі

Научные публикации

1. Педагогикалық жоғары оқу орындарында диф-ференциалдық теңдеулерді оқыту әдістемеcі. Монография. – Павлодар: ПМПИ, 2014. − 162б. 2. Алгебра 1. Оқу құралы. – Павлодар, 2020. − 100б. 3. Elective Subjects as Means of Formation of Professional Competence Among Students of a Pedagogical University The Competence Approach.// Man In India 2017; 97(6): – 123-133 p. 4. Pedagogical internet associations as a means to enhance the professional competence of teachers. The Competence Approach.// Man In India 2017; 97(22): – 207-217p. 5. Жоғары оқу орындарындағы білім беру мазмұнын заман талаптарына сай жетілдірудің кейбір мәселелері. Хабаршы. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Орал-Уральск: 2015. – №1(57). – Б. 106-114. 6. Біртекті теңдеуге келтірілетін бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерді интегралдаудың оңтайлы әдісі. Қарағанды университетінің Хабаршысы. Қарағанды: 2015. – №2(78). – Б.157-161. 7. Болашақ мектеп мұғалімдерін кәсіби-педагогикалық бағытта дайындауды жүзеге асырудағы оқыту мазмұнын таңдау критерийлері. Хабаршы. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Орал-Уральск: 2015. – №2(58). – Б. 52-58. 8. Білім мазмұнын оқыту ұстанымдарына сай саралап таңдау. С.Торайғыров атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 2016. – №3. – Б. 320-328. 9. Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы дифференциалдық теңдеулерді оқытудың кейбір мәселелері. С.Торайғыров атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 2016. – №3. – Б. 312-318. 10. Сызықтық дифференциалдық теңдеулерді интегралдаудың тиімді әдісі. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, Хабаршысы, Астана: 2016. – №5(114). – Б. 639-644. 11. Іргелі математикалық пәндерді оқыту жүйесінде есептерді сұрыптаудың маңызы. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, Хабаршысы, Астана: 2016. – №5(114). – Б.644-647. 12. Білімді игеру өнімділігін және кәсіби бағытын арттыруда бақылау-эксперименттің тиімділігі. С.Торайғыров атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 2016. – №4. – Б. 354-362. 13. Кәсіби мамандардың біліктілігін үздіксіз білім беру жүйесі арқылы жетілдіру мәселелері. С.Торайғыров атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 2016. – №4. – Б.77-85. 14. Некоторые проблемы изучения дифферен-циальных уравнений в педагогических вузах. С.Торайғыров атындағы ПМУ, Хабаршысы, Павлодар: 2017. – №1. – Б.328-335.

-
%25D0%25BA%25D1%2586%25402x_edited_edite